با توجه به تماس های مکرر زبان آموزان مبنی بر تعداد جلسات لازم برای گرفتن نمره ی 7 آیلتس تصمیم گرفتم تا تمامی روند کار دوره های خصوصی آیلتس را با جزئیات کامل برای هر مهارت جداگانه شرح دهم.

 

عامل اصلی تعیین کننده ی تعداد جلسات لازم سطح شروع زبان آموز بر اساس مقیاس نمره دهی آیلتس می باشد که جزئیات آن به قرار زیر می باشد:

توجه داشته باشید که مجموعه جزواتی که داوطلب بایستی در حین و بعد از دوره مطالعه کند بیش از 1700 (هزار و هفتصد) صفحه می باشد فلذا لازم است هر فرد قبل از ثبت نام  برنامه ریزی مطالعاتی مختص دوره را در نظر بگیرد.

افرادی با سطح نمره ی 4 (مجموع دوره تا سطح آیلتس 7، 40 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای)

 

اکثر افراد در هنگام شروع در این سطح قرار دارند و این سطح پایه محسوب می شود. معمولا کسانی که تا به حال در موسسات آموزش زبان حضور نداشته و تنها زبان انگلیسی را در دانشگاه گذرانده اند در این سطح قرار می گیرند. خیلی از افراد فکر می کنند که سطح شروع آنها نمره ی صفر است. در حالی که کمتر کسی در آزمون واقعی کمتر از 4 میگیرد. در واقع اگر شما به عباراتی همچون  “How are you”،”Where are you from” آشنایی دارید در این سطح قرار می گیرید. برای این دسته افراد در مجموع 38 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش و 2 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای جمع بندی کلی آزمون در نظر گرفته شده است. جزئیات تعداد جلسات به قرار زیر می باشد:

مهارت SPEAKING

 

 

 

برای این دسته افراد در مجموع مهارت اسپیکینگ شامل 6 جلسه ی یک ساعت و 30 دقیقه ای آموزش می باشد که تمامی اصول گرامری و نیازهای لغوی برای کسب نمره ی 7 در این 6 جلسه به آنان آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر 1 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش به 1 جلسه ی 1 ساعت 30 دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی قبل را به درستی فرا بگیرند بدین ترتیب در جلسه ی اول تا چهارم به Part 1 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل 2 جلسه آموزش و 2 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و گرامر، لغات مورد نیاز و linking word های لازم را معرفی می کنیم و در جلسات چهارم تا هشتم به Part 2 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل 2 جلسه آموزش و 2 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در جلسات هشتم تا دوازدهم به Part 3 خواهیم پرداخت که شامل 2 جلسه آموزش و 2 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده خواهد بود. در مجموع 12 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی اسپیکینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

مهارت WRITING

 

 

 

افرادی که سطح شروع آنها 4 باشد در 5 جلسه ی یک ساعت و 30 دقیقه ای آموزش تمام اصول گرامری و لغوی لازم برای کسب نمره ی 7 در مهارت رایتینگ به آنها آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر 1 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش به 1 جلسه ی 1 ساعت 30 دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی قبل را به درستی فرا بگیرند در جلسه ی اول و دوم به نکات و تکنیک های لازم برای Describing a Process خواهیم پرداخت  ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) در جلسه ی سوم و چهارم به نکات Describing a Graph خواهیم پرداخت (که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، در جلسه پنجم و ششم به writing task 2 نوع اول که از نوع رایتینگ های  Opinion [Argument] Essay می باشند می پردازیم ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و روش تشخیص نوع رایتینگ (اینکه نوع اول، دوم و یا سوم است) را معرفی خواهیم کرد سپس پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را معرفی خواهیم کرد. در جلسه ی هفتم و هشتم به نوع دوم رایتینگ ها که از نوع Both Sides Essay می باشند می پردازیم ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را آموزش خواهیم داد و در جلسه ی نهم و دهم به نوع آخر که از نوع  Problem and solution می پردازیم ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و تمام نکات مربوط به آن را تشریح خواهیم کرد. در مجموع 10 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی رایتینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

مهارت READING

 

 

 

برای این سطح کلیه ی تکنیک های لازم برای حل انواع سوالات مختلف به منظور رسیدن به سطح نمره ی 7 در 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای به آنها آموزش داده خواهد شد.  در جلسه ی اول و دوم تکنیک های لازم برای حل سوالات  Yes/No/Not Given( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) ، در جلسه ی سوم . چهارم ترفندهای حل سوالات Fill in the Blanks ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) ،  در جلسه ی پنجم و ششم ترفندهای سوالات Multiple-Choice ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در جلسه ی هفتم و هشتم ترفندهای مربوط به سوالات نوع  Match Headings( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) آموزش داده خواهد شد. در مجموع 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

مهارت Listening

 

 

 

در این سطح تکنیک های و تمرین های لازم برای کسب نمره ی 7 در 8  جلسه ی  1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول و دوم به بیان تکنیک های Section 1 پرداخته خواهد شد ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) ، در جلسه ی سوم و چهارم تمام نکات Section 2 آورده خواهد شد ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، جلسه ی پنجم و ششم به بحث ترفندهای Section 3 خواهیم پرداخت ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در مورد تله های لیسنینگ نکاتی آورده خواهد شد و در جلسه ی هفتم و هشتم نکات مربوط به Section 4 گفته خواهد شد ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده). در مجموع 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی لیسنینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 


 

افرادی با سطح نمره ی زیر  4 (مجموع دوره تا سطح آیلتس 7، 72 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای)

 

افرادی که نمره ی کلی آنها کمتر از 4 باشد سطح بسیار مبتدی و پایین تر از حد دبیرستان بوده و برای گرفتن نمره ی 7 به تعداد جلسات بیشتری نیاز دارند. برای این دسته افراد در مجموع 70 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش و 2 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای جمع بندی کلی آزمون در نظر گرفته شده است. جزئیات تعداد جلسات به قرار زیر می باشد:

 

این افراد بایستی قبل از شروع دوره ی آیلتس 10 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای مکالمه ی روزمره و پایه بگذرانند و 5 جلسه مهارت رایتینگ پایه بگذرانند. بعد از اتمام این دو دوره وارد دوره های مهارت های آزمون می شوند که جزئیات آن به قرار زیر می باشد:

 

 

مهارت SPEAKING

 

 

 

برای این دسته افراد در مجموع مهارت اسپیکینگ شامل 6 جلسه ی یک ساعت و 30 دقیقه ای آموزش می باشد که تمامی اصول گرامری و نیازهای لغوی برای کسب نمره ی 7 در این 6 جلسه به آنان آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر 1 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش به 1 جلسه ی 1 ساعت 30 دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی قبل را به درستی فرا بگیرند بدین ترتیب در جلسه ی اول تا چهارم به Part 1 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل 2 جلسه آموزش و 2 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و گرامر، لغات مورد نیاز و linking word های لازم را معرفی می کنیم و در جلسات چهارم تا هشتم به Part 2 اسپیکینگ پرداخته ( که شامل 2 جلسه آموزش و 2 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در جلسات هشتم تا دوازدهم به Part 3 خواهیم پرداخت که شامل 2 جلسه آموزش و 2 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده خواهد بود. بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد. در مجموع 20 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای  اسپیکینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است.

 

 

مهارت WRITING

 

 

 

افرادی که سطح شروع آنها کمتر از 4 باشد در 5 جلسه ی یک ساعت و 30 دقیقه ای آموزش تمام اصول گرامری و لغوی لازم برای کسب نمره ی 7 در مهارت رایتینگ به آنها آموزش داده خواهد شد. افراد این سطح به ازای هر 1 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش به 1 جلسه ی 1 ساعت 30 دقیقه ای Correction نیاز خواهند داشت تا اصول و لغات آموزش داده شده در جلسه ی قبل را به درستی فرا بگیرند در جلسه ی اول و دوم به نکات و تکنیک های لازم برای Describing a Process خواهیم پرداخت  ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) در جلسه ی سوم و چهارم به نکات Describing a Graph خواهیم پرداخت (که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، در جلسه پنجم و ششم به writing task 2 نوع اول که از نوع رایتینگ های  Opinion [Argument] Essay می باشند می پردازیم ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و روش تشخیص نوع رایتینگ (اینکه نوع اول، دوم و یا سوم است) را معرفی خواهیم کرد سپس پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را معرفی خواهیم کرد. در جلسه ی هفتم و هشتم به نوع دوم رایتینگ ها که از نوع Both Sides Essay می باشند می پردازیم ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را آموزش خواهیم داد و در جلسه ی نهم و دهم به نوع آخر که از نوع  Problem and solution می پردازیم ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و تمام نکات مربوط به آن را تشریح خواهیم کرد. بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد.در مجموع 18 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای رایتینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 

 

مهارت READING

 

 

 

برای این سطح کلیه ی تکنیک های لازم برای حل انواع سوالات مختلف به منظور رسیدن به سطح نمره ی 7 در 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای به آنها آموزش داده خواهد شد.  در جلسه ی اول و دوم تکنیک های لازم برای حل سوالات  Yes/No/Not Given( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) ، در جلسه ی سوم . چهارم ترفندهای حل سوالات Fill in the Blanks ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) ،  در جلسه ی پنجم و ششم ترفندهای سوالات Multiple-Choice ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در جلسه ی هفتم و هشتم ترفندهای مربوط به سوالات نوع  Match Headings( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) آموزش داده خواهد شد. بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد. در مجموع 16 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 

 

مهارت Listening

 

 

 

در این سطح تکنیک های و تمرین های لازم برای کسب نمره ی 7 در 8  جلسه ی  1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول و دوم به بیان تکنیک های Section 1 پرداخته خواهد شد ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) ، در جلسه ی سوم و چهارم تمام نکات Section 2 آورده خواهد شد ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده)، جلسه ی پنجم و ششم به بحث ترفندهای Section 3 خواهیم پرداخت ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده) و در مورد تله های لیسنینگ نکاتی آورده خواهد شد و در جلسه ی هفتم و هشتم نکات مربوط به Section 4 گفته خواهد شد ( که شامل 1 جلسه آموزش و 1 جلسه اصلاح و تمرین آموزش های داده شده). بعد از این مرحله زبان آموز این سطح بایستی 8 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای تمرین ( Practice Session) بگذراند تا تمامی اصول آموز داده شده را به درستی و صحت فرا گیرد. در مجموع 16 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای  لیسنینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 


 

افرادی با سطح نمره ی 6 تا 6.5 (مجموع دوره تا سطح آیلتس 7، 20 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای)

 

 

در مجموع برای شخصی که سطح نمره ی فعلی اش  6 تا 6.5 باشد برای کسب نمره ی 7 به 19 جلسه آموزش نیاز خواهد داشت به اضافه ی 1 جلسه جمع بندی کلی و مرور نکات که جمعا 20 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه خواهد بود. جزئیات محاسبه ی تعداد جلسات در پایین آورده شده است:

6  (speaking)  + 5 (writing) + 4 (reading) + 4 (listening) = 19 + 1 (Practice session) = 20 (90-min sessions)

 

 

مهارت SPEAKING

 

 

برای این دسته افراد در مجموع مهارت اسپیکینگ شامل 6 جلسه ی یک ساعت و 30 دقیقه ای آموزش می باشد که تمامی اصول گرامری و نیازهای لغوی برای کسب نمره ی 7 در این 6 جلسه به آنان آموزش داده خواهد شد. در هر جلسه ی اول و دوم به Part 1 اسپیکینگ پرداخته و گرامر، لغات مورد نیاز و linking word های لازم را معرفی می کنیم و در جلسات سوم و چهارم به Part 2 اسپیکینگ پرداخته و در جلسات پنجم و ششم به Part 3 خواهیم پرداخت. در مجموع 6 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی اسپیکینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 

مهارت WRITING

 

 

افرادی که سطح شروع آنها 6 یا 6.5 باشد در 5 جلسه ی یک ساعت و 30 دقیقه ای آموزش تمام اصول گرامری و لغوی لازم برای کسب نمره ی 7 در مهارت رایتینگ به آنها آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول به نکات و تکنیک های لازم برای Describing a Process خواهیم پرداخت در جلسه ی دوم به نکات Describing a Graph خواهیم پرداخت، در جلسه سوم به writing task 2 نوع اول که از نوع رایتینگ های  Opinion [Argument] Essay می باشند می پردازیم و روش تشخیص نوع رایتینگ (اینکه نوع اول، دوم و یا سوم است) را معرفی خواهیم کرد سپس پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را معرفی خواهیم کرد. در جلسه ی چهارم به نوع دوم رایتینگ ها که از نوع Both Sides Essay می باشند می پردازیم و پاراگراف بندی، نکات گرامری مربوطه، لغات مورد نیاز این نوع و linking word های لازم را آموزش خواهیم داد و در جلسه ی پنجم به نوع آخر که از نوع  Problem and solution می پردازیم و تمام نکات مربوط به آن را تشریح خواهیم کرد. در مجموع 5 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی رایتینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 

 

مهارت READING

 

 

برای این سطح کلیه ی تکنیک های لازم برای حل انواع سوالات مختلف به منظور رسیدن به سطح نمره ی 7 در 4 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای به آنها آموزش داده خواهد شد.  در جلسه ی اول تکنیک های لازم برای حل سوالات Yes/No/Not Given، در جلسه ی دوم ترفندهای حل سوالات Fill in the Blanks ،  در جلسه ی سوم ترفندهای سوالات Multiple-Choice و در جلسه ی چهارم ترفندهای مربوط به سوالات نوع  Match Headings آموزش داده خواهد شد. در مجموع 4 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 

 

مهارت Listening

 

 

در این سطح تکنیک های و تمرین های لازم برای کسب نمره ی 7 در 4 جلسه ی  1 ساعت و 30 دقیقه ای آموزش داده خواهد شد. در جلسه ی اول به بیان تکنیک های Section 1 پرداخته خواهد شد، در جلسه ی دوم تمام نکات Section 2 آورده خواهد شد، جلسه ی سوم به بحث ترفندهای Section 3 خواهیم پرداخت و در مورد تله های لیسنینگ نکاتی آورده خواهد شد و در جلسه ی چهارم نکات مربوط به Section 4 گفته خواهد شد. در مجموع 4 جلسه ی 1 ساعت و 30 دقیقه ای اصلی ریدینگ برای افراد این سطح در نظر گرفته شده است. 

 

تذکر :

اعداد و ارقام فوق برای کلاس های خصوصی 1 نفره محاسبه شده است و برای کلاس های 2 یا 3 نفره بایستی مجموع تعداد جلسات افزایش خواهد یافت شود. در واقع کلاس های خصوصی دو نفره منجر به کاهش 50 درصد هزینه نمی شود اما هزینه ی شما را حدودا 30 درصد کاهش می دهد. مزیت دیگر کلاس های دو نفره این است که داوطلب از 2 مرحله Correction بهره خواهد برد یکی Correction  و اصلاحی که بر گفتگوی خود داوطلب انجام خواهد گرفت و دیگری اصلاحی که بر روی همکلاسی داوطلب انجام می گیرد و داوطلب بهره ی بیشتری خواهد برد. از تاریخ 11 تیر 1396 هزینه کلاس های 2 نفره یا بیشتر با 17 درصد افزایش شهریه همراه خواهد بود.